خدمات

خدمات نوسازی

تاریخچه ساخت آبی ساخت پارک‌ آبی، در دهه‌ی ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰ رواج یافت و شناخته شد. در زمینه ساخت پارک آبی، ایالات متحده‌ی آمریکا دارای بزرگترین پارک‌های آبی دنیا می‌باشد و هر سال هزاران مجموعه‌ی آبی جدید نیز در سرتاسر دنیا افتتاح می‌شوند. تشکیلات و سازمان‌های اصلی مرتبط با این حوزه عبارتند از IAAPA [...]
نمایش جزئیات

بتن ریزی

تاریخچه ساخت آبی ساخت پارک‌ آبی، در دهه‌ی ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰ رواج یافت و شناخته شد. در زمینه ساخت پارک آبی، ایالات متحده‌ی آمریکا دارای بزرگترین پارک‌های آبی دنیا می‌باشد و هر سال هزاران مجموعه‌ی آبی جدید نیز در سرتاسر دنیا افتتاح می‌شوند. تشکیلات و سازمان‌های اصلی مرتبط با این حوزه عبارتند از IAAPA [...]
نمایش جزئیات

طراحی پارک آبی

تاریخچه ساخت آبی ساخت پارک‌ آبی، در دهه‌ی ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰ رواج یافت و شناخته شد. در زمینه ساخت پارک آبی، ایالات متحده‌ی آمریکا دارای بزرگترین پارک‌های آبی دنیا می‌باشد و هر سال هزاران مجموعه‌ی آبی جدید نیز در سرتاسر دنیا افتتاح می‌شوند. تشکیلات و سازمان‌های اصلی مرتبط با این حوزه عبارتند از IAAPA [...]
نمایش جزئیات

نقشه برداری

تاریخچه ساخت آبی ساخت پارک‌ آبی، در دهه‌ی ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰ رواج یافت و شناخته شد. در زمینه ساخت پارک آبی، ایالات متحده‌ی آمریکا دارای بزرگترین پارک‌های آبی دنیا می‌باشد و هر سال هزاران مجموعه‌ی آبی جدید نیز در سرتاسر دنیا افتتاح می‌شوند. تشکیلات و سازمان‌های اصلی مرتبط با این حوزه عبارتند از IAAPA [...]
نمایش جزئیات

ساختمان سازی

تاریخچه ساخت آبی ساخت پارک‌ آبی، در دهه‌ی ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰ رواج یافت و شناخته شد. در زمینه ساخت پارک آبی، ایالات متحده‌ی آمریکا دارای بزرگترین پارک‌های آبی دنیا می‌باشد و هر سال هزاران مجموعه‌ی آبی جدید نیز در سرتاسر دنیا افتتاح می‌شوند. تشکیلات و سازمان‌های اصلی مرتبط با این حوزه عبارتند از IAAPA [...]
نمایش جزئیات

برج سازی

تاریخچه ساخت آبی ساخت پارک‌ آبی، در دهه‌ی ۱۹۴۰ و اوایل ۱۹۵۰ رواج یافت و شناخته شد. در زمینه ساخت پارک آبی، ایالات متحده‌ی آمریکا دارای بزرگترین پارک‌های آبی دنیا می‌باشد و هر سال هزاران مجموعه‌ی آبی جدید نیز در سرتاسر دنیا افتتاح می‌شوند. تشکیلات و سازمان‌های اصلی مرتبط با این حوزه عبارتند از IAAPA [...]
نمایش جزئیات